เรื่อง: Intensive Chinese and English Program : ICE

วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2561 งานโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese and English Program : ICE
นำโดยนายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสุรีย์พร สุริยปราการ นายฐิติกร สุจิรชนานนท์ ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ ICE ซึ่งเป็นผู้แทนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนางอุทัยวรรณ เฉลิมชัย คณะกรรมการโครงการภาษาจีน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดต่อประสานงาน และนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้มกับ Northwest University 西北大学
จากการประชุมทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอบริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การวางแผนการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียน
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหอพักนักศึกษา ห้องเรียน และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
คาดว่าในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร Northwest University จะเดินทางมายังโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเพื่อทำการลงนาม
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งพบปะผู้ปกครองของนักเรียนโครงการ ICE อีกด้วยนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้นำคณะผู้แทน
เดินทางไปยังโรงเรียนสาธิต Northwest University วิทยาเขตฉานป้า เพื่อเยี่ยมชม และประชุมเพื่อวางแผนความร่วมมือในอนาคต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Nov/2018 16:23:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School