เรื่อง: การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล นักเรียนชั้น ม.2/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2018 16:17:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School