เรื่อง: Maxploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่นขังการแข่งขันครอสเวิร์ด
รายการ Maxploy Triple Game ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายพัชรวัฒน์ สิรวิชญ์ชัยกร ม.2/2
เด็กชายเอกกร อารีราษฎร์ ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นายภูณภัทร วิมุตติสุข ม.3/3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Nov/2018 16:18:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School