เรื่อง: ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภูมิภาค
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทบุคคล
 รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท คือ
 นายเกริก  นิรันดร์วิโรจน์ 
ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล คือ
1. นายเกริก  นิรันดร์วิโรจน์ 
2. นายรัชชานนท์  พึ่งแรง
3. นายเข้ม  ทรัพย์มี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Jan/2016 12:30:11
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School