เรื่อง: กิจกรรมหลาดนัด ภว. พอเพียง

      ด้วยงานวิชาการและงานกิจกรรมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้ ครู และนักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิต การพัฒนาตนเอง มีหลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.40 - 16.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง และฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ

     1.  ร้านค้าจำหน่ายสินค้า


ม.2

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

10 ร้าน

ม.3

12 ร้าน

ม.4

วันที่ 25 มกราคม 2562

13 ร้าน

ม.5

14 ร้าน

     2.  ฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อฐานการเรียนรู้

สถานที่

ห้องเรียนที่เข้าเรียน/เล่นฐาน :  วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00

ภาษาไทย

ภาษากับความพอเพียง

ลานหงษ์หยกมุมกลาง

1/1,1/10,1/8

2/9

3/5

คณิตศาสตร์

ปาเป้า: ผลบวกของความน่าจะเป็น

ลานว่างข้างห้องลูกเสือ

1/2,1/12,1/9

2/1

3/6

วิทยาศาสตร์

พอเพียงกับของเล่นวิทย์

ห้อง 614

1/3,1/1,1/10

2/2

3/7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมพอเพียง

ลานหงษ์หยกด้านซ้าย

1/4,1/2,1/11

2/3

3/8

สุขศึกษาและพละศึกษา

ชักกะเย่อ

สนามฟุตบอล
หน้าอาคาร 6

1/5,1/3,1/12

2/4

3/9

วิ่งกระสอบ

สนามฟุตบอล
หน้าอาคาร 6

1/6,1/4

2/5

3/1,3/10

ศิลปะ

รักษ์ศิลป์

ลานทางขึ้นบันไดอาคาร 6 ด้านซ้าย

1/7,1/5

2/6

3/2,3/11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กุหลาบหอมใบเตย

ลานหงษ์หยกด้านขวา

1/8,1/6

2/7

3/3,3/12

ภาษาต่างประเทศ

Culture corners

ลานหน้าห้อง smart Room/พละศึกษา  อาคาร 6

1/9,1/7

2/8,2/10

3/4

 เอกสารในการร่วมกิจกรรม
1. แบบถอดประสบการณ์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนฐาน การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2018 10:16:39
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School