เรื่อง: โครงการทดสอบวัดความรู้ (Pre-Test PKW 2019)

::: นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ :::
ให้นำใบสมัครทดสอบวัดความรู้มาติดต่อ
ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 16.30 น.

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
ด.ญ.นภัสสร แก้วขาว
2
ด.ช.คุณอินทร์ บุญสิน
3
ด.ช.วรันทรา สายทอง
4
ด.ญ.ศศิกานต์ สมานจิต
5
ด.ช.กฤตเมธ สมศักดิ์
6
ด.ช.ธนัท ดำรงเชื้อ
7
ด.ช.สุวิจักขณ์ ว่องเจริญวัฒนา
8
ด.ช.ภูมิรพี ไกรบุตร
9
ด.ช.พงศกร สำลี
10
ด.ญ.ตะวันวาด โกยสมบูรณ์
11
ด.ช ณัฐดนัย ทองเลี่ยมนาค
12
ด.ญ.อริตา ซีดาร์
13
ด.ช.แดเนียล อนันดา ฮาเบอร์มาเชอร์
14
ด.ญ.พัณณิตา ผาพันธ์

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2018 06:27:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School