เรื่อง: เยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพรัตน์ แซ่ตัน
นายปัณณธร เลิศภัทรกิจ
นางสาวอภิชญา เรื่องประกอบกิจ
ในกิจกรรม "เยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561"


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Dec/2018 18:05:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School