เรื่อง: ผลการสอบ Pre-test 2019

ผลการสอบ Pre-test 2019 ประกาศผลวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เข้าสอบกรอกเลขที่บัตรประชาชนเพือดูผลสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2018 19:57:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School