เรื่อง: การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ

 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ ณ จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลดังนี้ 
1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
* นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล ชั้น ม.5/1
* นายปัณณ์  เรืองจารุวัฒนา ชั้น ม.6/2

2. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
* นายศุทธวีย์  ปิติสุรีย์ ชั้น ม.4/4
* นายอรรถพล  ฉัตถการ ชั้น ม.4/4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Feb/2016 11:02:43
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School