เรื่อง: โครงการทดสอบ PKW Pre-test 2019 (แก้ไขคะแนน)

เนื่องจากมีการประมวลผลการสอบของนักเรียนคลาดเคลื่อน
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ตั้งแต่รหัสประจำตัวสอบ 41045 - 41080
ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการประมวลผลคะแนนและลำดับใหม่ทั้งระบบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องและยุติธรรม
จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้คะแนนของผู้เข้าสอบรหัสประจำตัวสอบ 41045 - 41080
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา คะแนนรวมและลำดับที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าสอบรายอื่น คะแนนสอบทุกรายวิชาคงเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลำดับที่เท่านั้น


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Dec/2018 14:57:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School