เรื่อง: การประกวดภาพยนตร์สั้น TO BE NO.1 ครั้ง 9

การประกวดภาพยนตร์สั้น TO BE NO.1 ครั้ง 9
“เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร)
ทีมขายไตเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้รางวัลชนะเลิศ
เข้ารับถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร
ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายศิวกร บุญสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2. นางสาวณัชชา เกรโซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
3. นางสาวรสิตา ช่างเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
4. นายณัฐพล อุตสาหะพงษ์สิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
5. นางสาวอาทิตยา สุขมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14
และครูที่ปรึกษา นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2019 16:18:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School