เรื่อง: New clear for better life

รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
New clear for better life
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)​
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมด้วยเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายศิวกร บุญสร้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2. นางสาวณัชชา เกรโซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
3. นางสาวรสิตา ช่างเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวธนพร ณ วาโย
2. นายพรชัย วงศ์เปี่ยมศักดิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2019 16:19:52
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School