เรื่อง: การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ และรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ในการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ได้แก่
1.นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ ม.4/6
2.นายรุสลัน รอเหะ ม.5/1
3.นางสาวธัญชนก เหล่าวิเศษกุล ม.6/1


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Jan/2019 16:20:49
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School