เรื่อง: การแข่งขันบรรยายธรรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรม ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม
ผลการแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กหญิงทักษญา เชื้อนาคา ม.2/7
ได้รับเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตไปแข่งขันต่อในระดับภาค

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
นางสาวปาณิสรา นวลสระ ม.5/6


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Feb/2019 09:44:43
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School