เรื่อง: แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 (ชาย,หญิง)

แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2,3 (ชาย,หญิง)
ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหนังสื่อเลขที่ กห 0484.61/19
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้วงการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร
โดยแบ่งการฝึกดังนี้
- นศท. ชั้นปีที่ 2 ชาย ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562
- นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
- นศท. ชั้นปีที่ 2,3 หญิง ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562
ณ สนามฝึกภาคสนามท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

การเดินทางให้นักเรียนขึ้นรถที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, ปั้มน้ำมันเชลล์ท่าเรือ
และโรงเรียนเมืองถลาง เท่านั้น โดยให้นักเรียนมาขึ้นรถที่โรงเรียน
ในเวลา 05.30 น. ของวันแรกที่มีการฝึก พร้อมเงินค่ารถจำนวน 100 บาท

นักเรียน download เอกสารเพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม
หนังสือยินยอม อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึก

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ครูชนะภัย ชลธาร ห้องคอมพิวเตอร์ฯ 222


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2019 10:57:47
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School