เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
จำนวน 9 รายการ (20 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2019 12:00:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School