เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้น ม. 1
   
 
 

ระดับชั้น ม. 4    
 
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2019 16:08:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School