เรื่อง: O-NET ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
กับนักเรียนที่มีผลสอบ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
และคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Mar/2019 12:18:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School