เรื่อง: ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยแยกแต่ละระดับ ดังนี้

เงื่อนไขพิเศษ ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ม.1

นอกเขตพื้นที่บริการ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.4


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2019 19:37:01
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School