เรื่อง: นักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรอง ชั้น ม.4

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรอง
เป็นตัวจริงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2562

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2019 22:11:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School