เรื่อง: ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยแยกแต่ละระดับ ดังนี้

ในเขตพื้นที่บริการ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ ม.1


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Apr/2019 22:12:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School