เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยมามอบตัวนักเรียนในวันที่ 9 เม.ย. 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

รายชือ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Apr/2019 17:30:15
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School