เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
เรื่อง ประกาศเลื่อนลำดับผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
แนวการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 10 เม.ย. 2562
เวลา 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

รายชือ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2562

โดยมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 10 เม.ย. 2562
เวลา 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2

รายชือ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Apr/2019 18:04:28
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School