เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครที่กำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Apr/2019 17:57:07
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School