เรื่อง: ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะ ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ 35เครื่อง
เอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/May/2019 13:30:48
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School