เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ครูนาฏศิลป์, ครูคอมพิวเตอร์ )

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา และครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ขอให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อาคาร 1 ชั้น 2 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 08.30 น.


รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/May/2019 14:57:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School