เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ประจำห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
ขอให้บุคคลที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัว
เพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 อาคาร 1 ชั้น 2
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา 08.30 น.

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/May/2019 19:42:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School