เรื่อง: นักศึกษาวิชาทหาร ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

แจ้งผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งสามชั้นปี ที่ลาไปต่างประเทศ
และจะกลับมาเรียนต่อในภาคเรียนนี้ ให้มาติดต่อเข้ารายงานตัว
เพื่อรับการฝึก นศท. ต่อในปีการศึกษานี้ โดยให้มาติดต่อที่ห้อง 222 
อาคาร 2 ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2562
โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, รูปถ่ายนศท.
และเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 650 บาท มาด้วย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2019 11:01:22
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School