เรื่อง: ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายปุณยธร ทวีศักดิ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภาคใต้
ในรายการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/May/2019 16:11:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School