เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ฯ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jun/2019 13:12:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School