เรื่อง: การแข่งขันตอบปัญหาชีว เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีว เคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. นางสาวณัฐริกา  นามเรือง ชั้น ม.5/1
2. นายราเมศวร์  อาทิตยมณฑล ชั้น ม.6/1
3. นายบุญวิโรจน์  จิตวิเลิศรัตน์ ชั้น ม.6/2

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Feb/2016 13:40:46
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School