เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (แก้ไข)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 9 รายการ (14 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เอกสารประกวดราคา

คุณลักษณะครุภัณฑ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Jul/2019 16:14:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School