เรื่อง: ครูดีในดวงใจ

ด้วยสพฐ. กำหนดจัดโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ในการนี้จึงข้อความร่วมมือ
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ปกครองและนักเรียน
เข้าร่วมประเมินครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยขอร่วมมือทุกท่านช่วยประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา  13.00 น.
และหากไม่ประสงค์ลงคะแนนก็สามารถเลือกข้อสุดท้ายก่อนส่งผลโหวต

(เลือกตามประเภทของการโหวต)


ครู/ บุคลากร / นักเรียน   ผู้ปกครอง / สมาคม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Aug/2019 18:45:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School