เรื่อง: การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15
ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตร เหรียญที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
ได้แก่
ด.ช.ชนะภัย พรมนิยม ชั้นม.3/1
ด.ช.คณพศ ถิ่นหนองจิก ชั้นม.3/1
ด.ญ.ณิชา โสภานนท์ ชั้นม.3/1--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Sep/2019 13:11:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School