เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล สพฐ.

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล
ร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล สพฐ. ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผลการแข่งขันดังนี้

การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
นางสาวพิชญ์ศุภางค์ ศรีจันทร์ ชั้น ม. 4/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับภูมิภาคภาคใต้ (ระดับประเทศ)

การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
นางสาวปุญญิศา นราดิษย์ ชั้น ม.6/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
ระดับภูมิภาคภาคใต้ (ระดับประเทศ) การแข่งขัน--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2019 12:20:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School