เรื่อง: สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

จีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกัน “มิตรภาพคัพ” ปี 2562
และกิจกรรมการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน - ศรีนครคัพ ครั้งที่ 9
การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประเทศไทย
วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนำนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน จำนวน 22 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนประเภทต่าง ๆ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  2. การแข่งขันร้องเพลงจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายศรุต ตัณฑเวส ม. 5/5
  นางสาวเจนจิรา พรหมมาศ ม. 6/13
  นางสาวปุญญิศา นราดิษย์ ม. 6/2
    นางสาวพิชญ์ศุภางค์ ศรีจันทร์ ม. 4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายภูมิตะวัน โสดารักษ์ ม. 5/12
     

3. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
  นายต้นวงศ์ เวียงคลังทรัพย์ ม. 6/10

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวธมน รัตติเลิศพงศ์ ม.4/12

 

4. การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวศุภิสรา แซ่เกาะ ม.4/5
   นายวัจน์กร ธาระธนผล ม. 4/5
   นายณัฐวุฒิ เด่นเวสสะ ม. 4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นายสิรวิชญ์ ธำรงเกียรติกุล ม.4/5

     

5. การแข่งขันสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นายธนกร วังสว่าง ม. 5/12

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวโฮอิง ชิน ม. 5/12
   นางสาววิสารัตน์ โชติวงศ์พิพัฒน์ ม.6/12

 

6. การแข่งขันแสดงความสามารถพิเศษภาษาจีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่
   นางสาวอริสา ศิริเจริญไชย ม.6/12
   นางสาวดลยา ย่องสัญเจริญ ม. 6/12
   นางสาวพิชชาภา ร้อยดวง ม. 6/12

     

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Sep/2019 11:02:25
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School