เรื่อง: การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาอังกฤษ
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้
ชิงโล่รางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวน 2 รายการแข่งขัน ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking Contest)
     1.1 นายเอเจ ทองประสูติ กรอสเวนเนอร์ ชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
       รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
     1.2 นางสาวรัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์ ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

2. การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ (Pop Quiz Competition)
     2.1 นายกานต์ สร้อยมาดี ชั้น ม.6/3 และนายพรหมเทพ คุณรัตน์ ชั้น ม.6/5
       ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
       พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
     2.2 นายธิติ ทวีสิน ชั้น ม.6/5 และนายบุรพล ลีนานุนารถ ชั้น ม.4/4
       ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Sep/2019 09:17:51
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School