เรื่อง: การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นำนักเรียนเข้าร่วม สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้
โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ 
ประกอบด้วย
1. นายเกริก นิรัดร์วิโรจน์
2. นายรัชชานนท์ พึ่งแรง
3. นายเข้ม ทรัพย์มี

รางวัลที่ 2 ประเภทบุคคล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
นายเกริก นิรัดร์วิโรจน์

ภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Feb/2016 12:45:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School