เรื่อง: นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
     เด็กชายกิตติธัช บุญแสวง ม.3/2
     นายธนภูมิ แก้วหนูนวล ม.3/2
     นายพิทยุตส์ ถนอมเกียรติ ม.3/2
ครูที่ปรึกษา
     ครูเยาวนุช ลิ่มรัช--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Oct/2019 13:40:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School