เรื่อง: ประกาศคะแนนสอบ Pre-test PKW 2020

ประกาศคะแนนสอบ Pre-test PKW 2020 ประจำปีการศึกษา 2563

ดูคะแนนรายบุคคล ผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม OPEN HOUSE SMP


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Dec/2019 13:20:00
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School