เรื่อง: ผลการทดสอบ Gifted Program : SMP (รายบุคคล)

ผลการทดสอบโครงการทดสอบความรู้เพชรชฎาฟ้าขาว
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Gifted Program : SMP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดูคะแนนรายบุคคล


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Jan/2020 17:14:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School