เรื่อง: ประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี

นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563 ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2562 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Jan/2020 09:40:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School