เรื่อง: เลื่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ (ชาย)

เลื่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย)

อ้างถึงหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๔.๖๑/๒๕๖ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๑
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง เลื่อนการฝึกภาคสนาม
ศูนย์การฝึกนศท. มทบ.๔๑ ขอเลื่อนการฝึกภาคสนาม
ของนศท. ชั้นปีที่ ๒ ชาย ผลัดที่ ๕ ห้วงตั้งแต่วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด ๑๙ จะอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
ในการนี้ขอให้ผู้ปกครองและนศท.ชั้นปีที่ ๒
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียนภเูเก็ตวิทยาลัย


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2020 10:41:40
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School