เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ที่สอบผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 50%
มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น.
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธฺสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sat/Mar/2020 21:38:40
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School