เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย

ประกาศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย
กำหนดยื่ซองสอบราคาในวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เอกสารสอบราคา ราคากลาง
รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน แบบรูปรายการอาคาร


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2016 09:14:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School