เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 
   
     
 
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2020 09:30:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School