เรื่อง: ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
   

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2020 12:34:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School