เรื่อง: ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(เฉพาะ ชั้นม.3 และ ม.6 เท่านั้น)
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 1 (ม.3, 6)
เวลา 08.30 - 12.00 น.

ระบบประกาศผลการเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2020 14:53:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School