เรื่อง: ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2563

 
     
 

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Mar/2020 17:04:50
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School