เรื่อง: ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพ ชั้น ม.4 ประเภทโควตา ครั้งที่ 7

ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา
ห้องเรียนโครงการ (SMTE,EP และ ICE) ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 7)

รายชื่อ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Mar/2020 16:55:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School